Šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Gaisrinės saugos normos teritorijų planavimo dokumentams rengti (TAR, 2014-02-10, Nr. 1364) (toliau – Normos). Normos „nustato gaisrinės saugos reikalavimus rengiamiems savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentams. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentams Normos taikomos, kai rengiami inžinerinės infrastruktūros vystymo planai“.

Normų reikalavimai labiausiai palies detaliojo plano rengėjus. Rengiant detaliuosius planus, o taip pat ir kitus teritorijų planavimo dokumentus, turės būti nagrinėjami šie su gaisrine sauga susiję aspektai:

– numatomų vandentiekio tinklų ir statinių, skirtų gaisrams gesinti, išdėstymas;

– numatomų kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie statinių  išdėstymas;

– gaisro plitimo į gretimus statinius ribojimas;

– teritorijų, atsižvelgiant į esamų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų padalinių dislokaciją, išdėstymas.

Pastarasis reikalavimas taikytinas rengiant savivaldybių ar jų dalių bendruosius planus. 

Jau teko susidurti Normų taikymu ir praktikoje. Įkeltą į „Infostatybą“ detalųjį planą teko tikslinti dėl to, kad plane nebuvo nagrinėjamas gaisro plitimo ribojimas į gretimus pastatus. Šio atveju susiklostė keista situacija, kadangi detaliojo plano rengėjas ne visada žino konkrečiai, kur sklype ir kokių matmenų bus projektuojamas  statinys. Teko pateikti principinius sprendinius, kurių detalizacija bus pateikta rengiant statinio techninį projektą.

 

Share This